POLÍTICA DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
DE CÀRITAS SANT JOSEP DE BADALONA


1.- DRET D’INFORMACIÓ

D’acord amb el que es disposa a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades 2016/679 (RGPD) l’informem de:

1.1. – Identificació de responsables:

El responsable del tractament és CÀRITAS SANT JOSEP DE BADALONA, amb domicili a C/Ventos Mir, 22 Badalona, CIF: R5800380G inscrita al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia. Correu electrònic de contacte: caritasbdnsantjosep@gmail.com

1.2. Finalitats de tractament y base jurídica

1.2.1.- Finalitat general

Les dades que ens faciliti en els formularis que trobarà al web, els que ens enviï a la nostra adreça de correu electrònic i els que es puguin generar mentre mantingui relació amb Càritas Sant Josep de Badalona s’incorporaran, tal com ens els cedeixi, al nostre arxiu.
Utilitzarem les dades per a prestar-li els serveis que ens sol·liciti i per a enviar informació de les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal.
La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual que mantingui amb el responsable del tractament i el consentiment que atorga en acceptar aquest avís.

1.2.2.- Tractament d’imatges.

Càritas Sant Josep de Badalona documenta els esdeveniments que organitza de caràcter públic amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer difusió al seu web o altres espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on Càritas disposi de perfil creat i publicacions pròpies o premsa.
El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats o en aplicació de l’article 8 de la Lo 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

1.3. Categories de destinataris.

Per a donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les seves dades:
- El personal y els voluntaris degudament autoritzats per la direcció de Càritas.
- Els proveïdors necessaris par donar compliment a la seva demanda.
- L’administració pública en l’àmbit de les seves competències..

1.4.- Transferència internacional de dades.

Per a desenvolupar les seves funcions Càritas no cedeix, ni diposita dades fora de la Unió Europea.

1.5.- Termini de conservació de la informació.

El responsable del tractament conservarà la seva informació mentre no revoqui el consentiment atorgat a acceptar aquesta clàusula.

1.6.- Drets com a afectat

Té dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-se al fet que les seves dades es tractin, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment que atorga.
Per a exercir aquests drets pot dirigir-se per escrit a Càritas Sant Josep de Badalona, c/Ventos Mir 22, 08912 Badalona, o bé enviar un correu electrònic a l’adreça caritasbdnsantjosep@gmail.com amb el text «PROTECCIÓ DE DADES» a l’assumpte.

1.7.- Dret de reclamació.

L’organisme competent per a conèixer la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid.

1.8.- Obligacions de l’afectat.

L’afectat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.
En els formularis de recollida de dades estan marcades les dades que són obligatòries aportar, en funció de la demanda que faci l’afectat. La falta de l’aportació d’aquestes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l’activitat o proporcionar el servei que se sol·licita.

1.9.- Elaboració de perfils

Per al compliment dels objectius de Càritas i, sobretot, per a fer una atenció més personalitzada, acurada i eficaç de l’usuari, a vegades, és necessari elaborar perfils dels destinataris dels serveis. En cap cas, l’elaboració del perfil es fa de manera exclusivament automatitzada.

2.- CONSENTIMIENT DE L’USUARI

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba a tots els formularis de recollida de dades, o si envia un missatge per correu electrònic.
Les dades personals es guarden en la base de dades general d’administració de Càritas que, en tot cas, garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

3.- SEGURETAT

La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades. El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la LOPDGDD i el RGPD.

4.- US DE DIRECCIONS IP

Per a facilitar la cerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquest web enllaços a altres pàgines.
Aquesta política de privacitat només s’aplica a aquest web. Càritas de Sant Josep de Badalona no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.